Informace pro rodiče

Zaměstnanci MŠ:

Ředitelka:  Julie Gutová 

Učitelky:     Petra Zahálková

                   Denisa Horníková DiS

                   Iveta Patáková

                   Radka Čápová  / pomocný pedagog/

                               

Kuchařka:   Jiřina Hladová

Školnice:     Monika Topolová

Uklízečka:   Iveta Musilová

 

Provozní doba MŠ :      7,00 hod - 17, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době od 7,00,do 8,00 hod. 
V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda nejpozději do 7,30 hod.  

Odhlašování dětí :  
Obědy odhlašujte prostřednictvím SMSzprávy na telefon:  725718329  Lesní třída - VČELIČKY

602653983 -  Luční třída - BERUŠKY

v opačném případě bude dítěti oběd započítán!  Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovali dobu určenou k rannímu předávání dětí i formu odhlašování. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

 Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání:  8,00 - 12,00 hod.

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat.              Omluvu provádějte,prosím, z důvodu povinnosti evidence omluvenek, písemně na k tomu určeném e:mailu:
modletice-omluvenky@seznam.cz 

Doba určená k vyzvedávání dětí:

po obědě         12,30 - 12,45 hod.
odpoledne       15,30 - 17,00 hod.

Odpolední spojování dětí do jedné třídy:

V čase od 16,00 do 17,00 budou děti spojeny ve třídě VČELIČEK - při vyzvedávání používejte tedy příslušný zvonek.

Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovali pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

 V případě přerušení provozu školy školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

      Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

 

Zápis do MŠ Modletice 5.5.2022 v čase od 9.00 do 16.30 hod. - registrace a vyzvednutí tiskopisů.

Řádně vyplněné tiskopisy bude škola přijímat do 30.5.2022. Později přijaté žádosti nebudou do přijímacího řízení zařazeny. 

Pro plynulý průběh zápisu si budou moci zákonní zástupci dětí předem zarezervovat čas návštěvy MŠ.

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých k docházce od 1.9.2022 - 30.8.2022 od 16,00 hod.            / změna termínu vyhrazena/

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:           18.7.2022 - 31.8.2022 

Po dobu prázdninového provozu, tj. 4.7.-15.7..2022,  bude provoz MŠ  pouze  do 16,00 hod.

 

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin:    23.12.2022 - 31.12.2022

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

 Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2021/2022 je částka úplaty stanovena na 1000,- Kč.

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Bližší informace získáte u paní učitelky. Seznam nabízené literatury je k dispozici na webu  / boční lišta/.

 

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2021/2022.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Projekt " Hasičský den" - je organizován za spolupráce s místními dobrovolnými hasiči a vychází z akcí, které byly místními hasiči pro naše děti pořádány v předešlých dvou letech.

Projekt " Ostrov šťastného života "- cílem tohoto projektu je upevnit u dětí základní kulturně-společenské návyky, podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi, učit děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti, umět respektovat druhého a vytvářet u dětí pozitivní vztah k životu, přírodě a společnosti.    

 Projekt " Nešlap, nelámej, ale ochraňuj" - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Chraň své zdraví" - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Radostně spolu" - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček.

Projekt " Malá technická univerzita" - cílem projektu je vytváření a rozvíjení polytechnických dovedností dětí. Projekt je pro svou náročnost určen pouze starším dětem ze třídy Včeliček a je hrazen z peněz přidělených do rozpočtu školy zřizovatelem.

Projekt " Abychom se domluvili" - cílem projektu je zvýšit kvalitu jazykového projevu dětí v naší mateřské škole do takové míry, aby do základní školy odcházely děti s minimem řečových vad a dětem z cizojazyčných rodin zprostředkovat  možnost intenzivního seznamování s českým jazykem.

Projekt " My se vody nebojíme" - cílem projektu je pod vedením odborných instruktorů plavání naučit děti vody se nebát, orientovat se ve vodě, vytvořit u dětí základy plavání ale zároveň si k vodě vytvořit i jistý respekt.

Projekt " Koukají na nás správně" - ve spolupráci se společností Prima Vizus škola zprostředkovává každoročně vyšetření zraku dětí.

Projekt " Hravá angličtina"- cílem tohoto projektu je přirozené, nenásilné seznamování dětí s cizím jazykem v průběhu her a běžných denních činností.

 

 Plánované akce školy

16.9. 2021-        Třídní schůzky od 17h v jednotlivých třídách 

22.9. 2021 -      "Pochop přírodu" - DRAVCI A SOVY - vzdělávací pořad pro děti

23.9. 2021 -       Akce ve spolupráci s SDH Modletice " Hasičský den"

29.9.2021-         Hudebně- pohybový workshop- "Podzim" 

5.10.2021    -      Rodičovská kavárnička - kurz první pomoci pod vedením záchranářů / od 17,00/ - přesouvá se na leden 2022!!!!!!!

7.10.2021    -      Malá technická univerzita " Stavitel města"

13 .10.2021   -    Vánoční foto

21.10.2021  -      Divadélko KŮZLE " Pohádka plná not aneb ptej se lína blízko mlýna"

1.11.2021    -      KAŠPÁRKOVO loutkové divadlo - " Budulínek"

4.11.2021    -      MTU - Malý architekt

5.11.2021    -      Sférické kino /přenosné planetárium /- pořad " Podmořský svět"

8.11.2021    -      Dětský úsměv - 1. lekce vzdělávacího projektu

12.11. 2021 -      Výukový program "O žížale z kompostu"

25.11.2021  -     DUHOVÉ divadlo " O hloupém Honzovi"

2.12.2021 -        MTU - Malý inženýr

2.12.2021    -     Mikulášská nadílka s pohádkou

6.12.2021    -     Dětský úsměv - 2. lekce vzdělávacího projektu

8.12.2021    -     Radostně spolu - vánoční tvoření / od 16,00/ ZRUŠENO

14.12.2021         vánoční besídka - BERUŠKY   / od 16,30/ ZRUŠENO

16.12.2021  -    " Vánoce přicházejí " s Lenkou Hamajdovou

21. 12. 2021  -     vánoční besídka - VČELIČKY  / od 16,30/ ZRUŠENO

6.1 2022     -      MTU - Malý projektant 

11.1.2022    -      Hudební pořad s Jájou Notičkou

17.1.2022   -       Zdravé zoubky- 3 lekce- dětský úsměv

24.1.2022   -      Kašpárkovo divadlo "Perníková chaloupka"

27.1 2022   -      MTU - Stavitel mostů

2.2.2022    -       NEZÁVISLÉ divadlo " Doktorská pohádka"

7.2.2022    -       "Masopust"- klub Mimosa

16.2. 2022  -       Karneval s klaunem Cucínem

17.2.2022   -      " Námořník Bořík" s Lenkou Hamajdovou

18.2.2022   -       Jarní fotografování dětí - sad a+ tablo třídy + foto do ročenek / předškoláci/

21.2.2022    -     " Zdravé zoubky" - 4 lekce - Dětský úsměv- změna termínu na 28.2.2022

22.2.2022   -      "Indická inspirace" - malý hudební workshop

24.2. 2022  -      MTU - Stavitel věží

4.3. 2022  -        Varieté ADONIS

23.3. 2022   -     "Kašpárek a princezna" - divadlo V kufru

21.3. 2022   -     MTU - Malý vodohospodář

28.3.2022   -      Zdravé zoubky   -    5lekce - Dětský úsměv

7.4. 2022   -       Divadlo KŮZLE " Písnička za dva šestáky"

11.4.2022   -      "Velikonoce" - Klub Mimosa

11.4.2022   -       Radostně spolu - velikonoční tvoření / od 16,00/

 13.4.2022   -      Divadlo KASPERLE " Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce"

25.4. 2022   -      MTU - Malý energetik

27.4.2022    -      Žížaly z kompostu- Klub Mimosa- výukový program

2.5.2022     -       Zdravé zoubky- 6 lekce- Dětský úsměv

 4.5.2022    -       Preventivní beseda s policistkou OOP Kamenice- "Linky tísň.volání"

 6.5.2022    -       Akce lesní pedagogiky- výukový program pro Včeličky    

 6.5.  2022   -      " Noc v mateřské škole" / poplatek 50,- Kč/

 9.5.2022    -       Divadlo A šmytec- "Jeden ne- obyčejný den Páti a Máti"

16.5. 2022   -     MTU - Malý zpracovatel odpadů

19.5. 2022  -      Vyšetření zraku 

 23.5.2022  -      "Pohádka z písniček"-    Lenka Hamajdová

1.6. 2022   -       Autorské čtení s Kateřinou Maruchničovou

3.6.2022   -       Preventivní beseda s policistkou OOP Kamenice - "Dopravní výchova"

8.6.2022    -       Celodenní výlet do Mnichova Hradiště (prohlídka zámku s příběhem, divadelní představení v konírně zámku (Zlatovláska), výtvarná dílna v Salla terena

6.6..2022   -       MTU - Malý archeolog - změna termínu na 6.6. v 10h

13.6.2022    -     Vystoupení s pejskem Edou

 28.6.2022  -      Zahradní slavnost + pasováním předškoláků s klaunem Mirečkem a Leontínkou /od 16,00/

                                                                                

Modře  jsou označeny výchovné a vzdělávací pořady, které jsou  součástí  jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Divadla a ostatní kulturní akce školy jsou hrazeny z kulturního fondu školy / příspěvek 1 500,- Kč za dítě na rok/.

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, popřípadě upřesněny  některé termíny. Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy. Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   

 

 PLAVÁNÍ   / Floret Průhonice/

TERMÍN:  1.2.2022 - 31.5.2022 / celkem 17 lekcí, 8.2.2022 z důvodu jarních prázdnin neplaveme/                  /  Floret Průhonice/

KONEČNÁ CENA:    

 Cena se skládá z: kurzovné  pro celou skupinu : 27 200,- Kč   / 17 lekcí/

                                doprava -  cca 2000,- Kč jeden výjezd

Nevratnou zálohu ve výši  1300,- Kč  přihlášené děti zaplatí v hotovosti nejpozději do  21.1.2022     

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky, pantofle do bazénu a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!). Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici/ copy, zasponkování a pod./. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

LOGOPEDIE - každá lichá středa v měsíci .

 

Menu

21. 5. Monika

Zítra: Emil

Vývěska

Zápis do MŠ Modletice pro školní rok 2022/2023 pro ukrajinské děti

Zápis_UK_překlad (1).docx

 Informace ke vzdělávání ukrajinských dětí

Příručka_rodiče_cz_Lex_bez.docx

( v českém jazyce)

Příručka_rodiče_ukr_Lex_bez UK.docx

( v ukrajinském jazyce)

Poplatky- úplata za květen,obědy na červen.docx

 

Nabídka táborů.pdf

 

TÉMA  podle ŠVP

 "Z pohádky do pohádky"

 Z pohádky do pohádky.gif

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Virtuální prohlídka

JÍDELNÍČEK

21.-25.2.2022.xls

 

 

 

 Alergeny

 smajlici-ke-stazeni-1610.gif

 Školské poradenské zařízení.docx

 

Rodičovská knihovnička.pdf

 kasp.jpg

Povinně zveřejňované informace.docx

 

 

ÚSMĚVNÉ VÝROKY DĚTÍ najdete pod odkazem "Ze života MŠ"

Práce s dětmi je  krásná a nás , dospěláky, velice obohacuje - nedovolí nám zestárnout. S dětmi si užijeme hodně legrace. Přečtěte si, čím nás vaše děti baví.
smajlík 5.gif

 

Návštěvnost stránek

097133