Informace pro rodiče   

Provozní doba MŠ :      6,45 hod - 16, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době od 6,45,do 8,00 hod. V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda rovněž nejpozději do 8,00 hod.. V opačném případě bude dítěti oběd započítán!  Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovaly dobu určenou k rannímu předávání dětí. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

 Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání / od 1.9.2017/        8,00 - 12,00 hod.

 Doba určená k vyzvedávání dětí:

po obědě         12,30 - 12,45 hod.
odpoledne       15,30 - 16,00 hod.

Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovaly pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

 -   Obec Modletice nabízí rodičům prostřednictvím MŠ zpoplatněné hlídání dětí v čase od16,00 do17,00 hod.

 

 -  V případě PŘERUŠENÍ PROVOZU školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

      Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

 

 -   Příměstské tábory a kroužky pro děti předškolního věku v RC ČESTLÍK v Čestlicích.   

      Bližší informace včetně nabídky a kontaktů naleznete na : www.cestlik.cz

 

 

 Zápis do MŠ Modletice:  9.5.2019 v čase od 10,00 do 15,00 hod. - registrace a vyzvednutí tiskopisů.

Řádně vyplněné tiskopisy bude škola přijímat do 17.5.2019. Později přijaté žádosti nebudou do přijímacího řízení zařazeny. 

 

   

Uzavření MŠ n době vánočních prázdnin:    24.12.2018 - 1.1.2019   

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:  8.7. - 30.8.2019

 

  

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

 Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2017/2018 je částka úplaty stanovena na 600,- Kč.

 

 

 

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Bližší informace a seznam nabízené literatury získáte u paní učitelky.

 

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2018/2019.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Projekt " Hasičský den" - je organizován za spolupráce s místními dobrovolnými hasiči a vychází z akcí, které byly místními hasiči pro naše děti pořádány v předešlých dvou letech.

 

Projekt " Ostrov šťastného života "- cílem tohoto projektu je upevnit u dětí základní kulturně-společenské návyky, podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi, učit děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti, umět respektovat druhého a vytvářet u dětí pozitivní vztah k životu, přírodě a společnosti.    

 

Projekt " Nešlap, nelámej, ale ochraňuj" - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

 

Projekt " Chraň své zdraví" - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Radostně spolu" - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček.

 

 Plánované akce školy

19.9.2018 -      " Šifra Mistra Brailla" / 2500,- Kč/

12.9.2018 -       - Třídní schůzka  od 16,00

27.9.2018 -       Společná akce s modletickými hasiči

3.10.2018 -      " O veliké řepě" - divadlo ÚSMĚV

9.10.2018  -        Podzimní rodičovská kavárnička  - prezentace poradenského zařízení KOPRETINA v Jesenici nabízející poradenské služby v oblasti logopedie, psychologie, speciální pedagogiky, muzikoterapie a neuro-vývojové stimulace.

22.10 2018 -   " Na  kole přes pole" - divadlo KŮZLE

23.10.2018 -     edukativní pořad " E - liška" / 3 000,-/

1.11.2018  -        Vánoční fotografování dětí

9.11.2018 -       " Tři pohádky o Honzovi"  

20.11.2018 -     " Cukrářka Barborka" -  divadlo ÚSMĚV                                                   

10.12.2018 -     Mikulášská nadílka s divadlem KOZLÍK + pohádka " Mikulášská brána"

10.12.2018-       Vánoční tvoření rodičů s dětmi od 16h  

19.12.2018  -     Vánoční besídka - od 16,00 hod.

3.1.2019 -        " Popletená zimní pohádka" -  divadlo KOLOBĚŽKA

22.1.2019 -     " O dvanácti měsíčkách" -  DUHOVÉ divadlo

11.2.2019 -       Vědecké laborky  / cena  3 100,- Kč./

15.2.2019 -        Karneval v MŠ

21.2.2019 -        Varieté ADONIS 

5.3.2019  -       " Smolíček" - divadlo HRAČKA

26.3.2019    -   Sférické kino - pořad " Tajemství stromů" / 2 500,- Kč/

2.4.2019 -       " O pejskovi a kočičce"

8.4.2019      -    Jarní tvoření rodičů s dětmi

15.4.2019 -      " Čarovná květina"    - divadlo KŮZLE                                                                                    

10.5.2019 -       NOC V MŠ -  s pohádkou " Perníková chaloupka"

13.5.2019 -       Projektový den zaměřený na environmentální výchovu / 10 000,- Kč/

.5. 2019  -         Rodičovská kavárnička

4.6.2019 -         Oslava MDD - výtvarná dílnička + zábavné dopoledne plné her a soutěží

31.5.2019 -    " Šel zahradník do zahrady" - divadlo KOLOBĚŽKA

6.6.2019  -      " Žabí princ" - DUHOVÉ divadlo

3.5.2019    -     Školní výlet  - celodenní výlet  do Pěnkavova dvora v Takoníně s pohádkou o princi Bajajovi / cena 300,- Kč/

23.5.2019 -     Ekologický výukový program o lesním ekosystému. / cena  3 000,- Kč/

14.6.2019 -     Poznej svou zahradu - dílna  / cena 1 500,- Kč/

26 .6.2019    -    Pasování předškoláků s pohádkou

 Každé pondělí - od 29.10.2018 do 8.4.2019 bude probíhat vzdělávací projekt " Druhý krok" zaměřený na prevenci šikany / cena 13 000,- Kč za 22 lekcí/.                                                                                                                            

Červeně jsou označeny výchovné pořady, které jsou  součástí  jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Cena divadla je zpravidla 110,- Kč.

 

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, pořípadě upřesněny  některé termíny. Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy. Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018    

ANGLIČTINA  -

Lektorka:  Mgr. Sylva Maříková  / tel.: 777122119/

Cena za jedno pololetí:  1 900,- Kč

Začínáme: 2.10.2018 -  s konečnou platností se kroužek  pro malý zájem v letošním školním roce ruší

Vždy v úterý  / od 14.20 hod./

 

 KERAMIKA - středa

Lektorka: paní Ivana Jiříková

Cena za 15 lekcí: 1700,- Kč

Začínáme: 24.10.2018      od 9:30 hod.

Děti potřebují pracovní oděv - zástěra, větší triko nebo košile.

 

SOLNÁ JESKYNĚ

 Začínáme : dle nabídky, která bude pro MŠ finančně výhodná

Cena:

Děti potřebují světlé tepláky pro pobyt v jeskyni!!!

 

 PLAVÁNÍ 

TERMÍN:  26.3.2019 - 28.5.2019 / Floret Průhonice/

KONEČNÁ CENA:     1 800,- Kč

 Cena se skládá z: kurzovné  pro celou skupinu : 16 000,- Kč 

                               doprava -   30 000,- Kč 

Nevratnou zálohu ve výši 620 ,- Kč přihlášené děti zaplatí nejpozději do  20.12.2018 na účet školy

Doplatek 1 180,- Kč prosíme uhradit v hotovosti nejpozději do 20. 3. 2019

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!). Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici/ copy, zasponkování a pod./. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Menu

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

 

      TÉMA TÝDNE

 

 14[1].gif

 

 

 JÍDELNÍČEK

      Alergeny   

 

 

 
smajlici-ke-stazeni-1610.gif

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA  pro rodiče nově přijatých dětí proběhne 2.7.2019 od 16,00 hod.

Akce SOPO 30.8.2019

Básničky.docx

Jaro, léto podzim, zima.docx

Pláče vodníček, mlýnek, proč.docx

 

Povinně zveřejňované informace.docx

 

 Informace pro rodiče[1].odt

 

 

kasp.jpg

                

 

ÚSMĚVNÉ VÝROKY DĚTÍ najdete pod odkazem "Ze života MŠ"


smajlík 5.gif

 

 

Virtuální prohlídka školky

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Školní řád.odt

 

Centrum pro rozvoj myšlení a učení.pdf

Poradenské služby - Kostelec nad Černými lesy.

Kritéria pro přijímání dětí -.doc

 

Desatero pro rodiče.docx

Co je dobré zvládat před vstupem do ZŠ.

MŠ Modletice - brožura pro rodiče.pdf-           Kdy do školky ano a kdy ne.

 

 

Návštěvnost stránek

061752