Informace pro rodiče

Zaměstnanci MŠ:

Ředitelka:  Julie Gutová 

Učitelky:     Petra Zahálková

                   Denisa Horníková DiS

                   Iveta Patáková

                   Radka Čápová  / pomocný pedagog/

                               

Kuchařka:   Jiřina Hladová

Školnice:     Monika Topolová

Uklízečka:   Iveta Musilová

 

Provozní doba MŠ :      7,00 hod - 17, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době od 7,00,do 8,00 hod. 
V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda nejpozději do 7,30 hod.  

Odhlašování dětí :  
Obědy odhlašujte prostřednictvím SMSzprávy na telefon:  725718329  Lesní třída - VČELIČKY

602653983 -  Luční třída - BERUŠKY

v opačném případě bude dítěti oběd započítán!  Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovali dobu určenou k rannímu předávání dětí i formu odhlašování. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

 Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání:  8,00 - 12,00 hod.

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat.              Omluvu provádějte,prosím, z důvodu povinnosti evidence omluvenek, písemně na k tomu určeném e:mailu:
modletice-omluvenky@seznam.cz 

Doba určená k vyzvedávání dětí:

po obědě         12,30 - 12,45 hod.
odpoledne       15,30 - 17,00 hod.

Odpolední spojování dětí do jedné třídy:

V čase od 16,00 do 17,00 budou děti spojeny ve třídě VČELIČEK - při vyzvedávání používejte tedy příslušný zvonek.

Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovali pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

 V případě přerušení provozu školy školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

      Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

 

Zápis do MŠ Modletice 5.5.2022 v čase od 9.00 do 16.30 hod. - registrace a vyzvednutí tiskopisů.

Řádně vyplněné tiskopisy bude škola přijímat do 30.5.2022. Později přijaté žádosti nebudou do přijímacího řízení zařazeny. 

Pro plynulý průběh zápisu si budou moci zákonní zástupci dětí předem zarezervovat čas návštěvy MŠ.

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých k docházce od 1.9.2021 - 27.8.2021 od 16,00 hod.            / změna termínu vyhrazena/

 

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin:    27.12.2021 - 31.12.2021   

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:           18.7.2022 - 31.8.2022

Po dobu prázdninového provozu, tj. 3. - 15.7.2022,  bude provoz MŠ  pouze  do 16,00 hod.

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

 Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2021/2022 je částka úplaty stanovena na 1000,- Kč.

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Bližší informace získáte u paní učitelky. Seznam nabízené literatury je k dispozici na webu  / boční lišta/.

 

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2021/2022.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Projekt " Hasičský den" - je organizován za spolupráce s místními dobrovolnými hasiči a vychází z akcí, které byly místními hasiči pro naše děti pořádány v předešlých dvou letech.

Projekt " Ostrov šťastného života "- cílem tohoto projektu je upevnit u dětí základní kulturně-společenské návyky, podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi, učit děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti, umět respektovat druhého a vytvářet u dětí pozitivní vztah k životu, přírodě a společnosti.    

 Projekt " Nešlap, nelámej, ale ochraňuj" - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Chraň své zdraví" - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Radostně spolu" - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček.

Projekt " Malá technická univerzita" - cílem projektu je vytváření a rozvíjení polytechnických dovedností dětí. Projekt je pro svou náročnost určen pouze starším dětem ze třídy Včeliček a je hrazen z peněz přidělených do rozpočtu školy zřizovatelem.

Projekt " Abychom se domluvili" - cílem projektu je zvýšit kvalitu jazykového projevu dětí v naší mateřské škole do takové míry, aby do základní školy odcházely děti s minimem řečových vad a dětem z cizojazyčných rodin zprostředkovat  možnost intenzivního seznamování s českým jazykem.

Projekt " My se vody nebojíme" - cílem projektu je pod vedením odborných instruktorů plavání naučit děti vody se nebát, orientovat se ve vodě, vytvořit u dětí základy plavání ale zároveň si k vodě vytvořit i jistý respekt.

Projekt " Koukají na nás správně" - ve spolupráci se společností Prima Vizus škola zprostředkovává každoročně vyšetření zraku dětí.

Projekt " Hravá angličtina"- cílem tohoto projektu je přirozené, nenásilné seznamování dětí s cizím jazykem v průběhu her a běžných denních činností.

 

 Plánované akce školy

16.9. 2021-        Třídní schůzky od 17h v jednotlivých třídách 

22.9. 2021 -      "Pochop přírodu" - DRAVCI A SOVY - vzdělávací pořad pro děti

23.9. 2021 -       Akce ve spolupráci s SDH Modletice " Hasičský den"

29.9.2021-         Hudebně- pohybový workshop- "Podzim" 

5.10.2021    -      Rodičovská kavárnička - kurz první pomoci pod vedením záchranářů / od 17,00/ - přesouvá se, zatím, na 10.11.2021!!!!!!!

7.10.2021    -      Malá technická univerzita " Stavitel města"

13 .10.2021   -    Vánoční foto

21.10.2021  -      Divadélko KŮZLE " Pohádka plná not aneb ptej se lína blízko mlýna"

1.11.2021    -      KAŠPÁRKOVO loutkové divadlo - " Budulínek"

4.11.2021    -      MTU - Malý architekt

12.11. 2021 -      Výukový program "O žížale z kompostu"

25.11.2021  -     DUHOVÉ divadlo " O hloupém Honzovi"

2.12.2021 -        MTU - Malý inženýr

2.12.2021    -     Mikulášská nadílka s pohádkou

8.12.2021    -     Radostně spolu - vánoční tvoření / od 16,00/

16.12.2021  -    " Vánoce přicházejí " s Lenkou Hamajdovou

21. 12. 2021  -     vánoční besídka - VČELIČKY  / od 16,30/

6.1 2022     -      MTU - Malý projektant 

11.1.2022    -      Hudební pořad s Jájou Notičkou

27.1 2022   -      MTU - Stavitel mostů

2.2.2022    -       NEZÁVISLÉ divadlo " Doktorská pohádka"

16.2. 2022  -       Karneval s klaunem Cucínem

17.2.2022   -      " Námořník Bořík" s Lenkou Hamajdovou

24.2. 2022  -      MTU - Stavitel věží

4.3. 2022  -        Varieté ADONIS

24.3. 2022   -     MTU - Malý vodohospodář

7.4. 2022   -       Divadlo KŮZLE " Písnička za dva šestáky"

11.4.2022   -       Radostně spolu - velikonoční tvoření / od 16,00/

 13.4.2022   -      Divadlo KASPERLE " Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce"

21.4. 2022   -      MTU - Malý energetik

 6.5.  2022   -      " Noc v mateřské škole" / poplatek 50,- Kč/

 9.5.2022    -       Divadlo A šmytec- "Jeden ne- obyčejný den Páti a Máti"

19.5. 2022   -     MTU - Malý zpracovatel odpadů

1.6. 2022   -       Autorské čtení s Kateřinou Maruchničovou

9.6..2022   -       MTU - Malý archeolog

13.6.2022    -     Vystoupení s pejskem Edou

?.6. 2022    -      Výlet

 28.6.2022  -      Zahradní slavnost + pasováním předškoláků s klaunem Mirečkem a Leontínkou /od 16,00/

                                                                                

Modře  jsou označeny výchovné a vzdělávací pořady, které jsou  součástí  jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Divadla a ostatní kulturní akce školy jsou hrazeny z kulturního fondu školy / příspěvek 1 500,- Kč za dítě na rok/.

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, popřípadě upřesněny  některé termíny. Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy. Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   

 TANEČNÍ ŠKOLIČKA HUP A HOP

TERMÍN: vždy ve čtvrtek od 16:00 - začínáme 7.10. 2021

CENA: 1 500 Kč/ pololetí, 2 800 Kč/ celý školní rok

 

 PLAVÁNÍ - s ohledem na současnou koronavirovou situaci jsme ve spojení s plaveckou školou. Realizace kurzu je závislá na aktuální situaci. Rodiče budou včas informováni.

TERMÍN:  únor - květen 2022                   /  Floret Průhonice/

KONEČNÁ CENA:    

 Cena se skládá z: kurzovné  pro celou skupinu : 24 000,- Kč   / 15 lekcí/

                               doprava -  ............. 

Nevratnou zálohu ve výši  1 000,- Kč     přihlášené děti zaplatí nejpozději do  31.12.2021      na účet školy

Doplatek =   ......,-   Kč           prosíme uhradit v hotovosti nejpozději do  20.1.2022

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!). Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici/ copy, zasponkování a pod./. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

LOGOPEDIE -přesné podmínky budou dohodnuty v průběhu měsíce září

 

Menu

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

Aktuality

ÚSMĚVNÉ VÝROKY DĚTÍ najdete pod odkazem "Ze života MŠ"

Práce s dětmi je  krásná a nás , dospěláky, velice obohacuje - nedovolí nám zestárnout. S dětmi si užijeme hodně legrace. Přečtěte si, čím nás vaše děti baví.
smajlík 5.gif

 

Návštěvnost stránek

086947