Informace pro rodiče

Zaměstnanci MŠ:

Ředitelka:                Julie Gutová 

Učitelky:                  Petra Zahálková

                                Denisa Horníková 

                                Iveta Patáková

                                Radka Čápová  / pomocný pedagog/

                               

Kuchařka:               Jiřina Hladová

Školnice:                Monika Topolová

Uklízečka:               Iveta Musilová

 

Provozní doba MŠ :      7,00 hod - 17, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době od 7,00,do 8,00 hod. 
V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda nejpozději do 7,30 hod.  

Odhlašování dětí :  
Obědy odhlašujte prostřednictvím SMSzprávy na telefon:  725718329  Lesní třída - VČELIČKY

602653983 -  Luční třída - BERUŠKY

v opačném případě bude dítěti oběd započítán!  Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovali dobu určenou k rannímu předávání dětí i formu odhlašování. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

 Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání:  8,00 - 12,00 hod.

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat. Omluvu provádějte,
prosím, z důvodu povinnosti evidence omluvenek, písemně na k tomu určeném e:mailu:
modletice-omluvenky@seznam.cz 

Doba určená k vyzvedávání dětí:

po obědě         12,30 - 12,45 hod.
odpoledne       15,30 - 17,00 hod.

Odpolední spojování dětí do jedné třídy:

V čase od 16,00 do 17,00 budou děti spojeny ve třídě VČELIČEK - při vyzvedávání používejte tedy příslušný zvonek.

Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovali pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

 -  V případě PŘERUŠENÍ PROVOZU školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

      Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

Zápis do MŠ Modletice:  4.5.2021 v čase od 9.00 do 16.30 hod. - registrace a vyzvednutí tiskopisů.

Řádně vyplněné tiskopisy bude škola přijímat do 28.5.2021. Později přijaté žádosti nebudou do přijímacího řízení zařazeny. 

Uzavření MŠ n době vánočních prázdnin:    23.12.2020 - 31.12.2020   

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:           19.7.2021 - 31.8.2021

Po dobu prázdninového provozu, tj. 1.7. - 16.7.2021,  bude provoz MŠ  pouze  do 16,00 hod.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

 Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2020/2021 je částka úplaty stanovena na 600,- Kč.

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Bližší informace získáte u paní učitelky. Seznam nabízené literatury je k dispozici na webu  / boční lišta/.

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2020/2021.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Projekt " Hasičský den" - je organizován za spolupráce s místními dobrovolnými hasiči a vychází z akcí, které byly místními hasiči pro naše děti pořádány v předešlých dvou letech.

 

Projekt " Ostrov šťastného života "- cílem tohoto projektu je upevnit u dětí základní kulturně-společenské návyky, podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi, učit děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti, umět respektovat druhého a vytvářet u dětí pozitivní vztah k životu, přírodě a společnosti.    

 

Projekt " Nešlap, nelámej, ale ochraňuj" - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

 

Projekt " Chraň své zdraví" - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Radostně spolu" - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček.

 Projekt " Malá technická univerzita" - cílem projektu je vytváření a rozvíjení polytechnických dovedností dětí. Projekt je pro svou náročnost určen pouze starším dětem ze třídy Včeliček a je hrazen z peněz přidělených do rozpočtu školy zřizovatelem.

 

 Plánované akce školy

 29.9. 2020 -   "Jája Notička" - hudební pořad

 1.10. 2020  -    " Hasičský den" - návštěva u SDH Modletice

 6.10.2020   -     Vánoční foto

19.10.2020   -    Malá technická univerzita / MTU/ - Stavitel města

16.10.2020  -   " Princezna Čokoláda" Markéta Javorová

9.11.2020    -    MTU - Malý architekt

10.11.2020  -  " Potrestaná lakota" - divadlo Kůzle

30.11.2020 -    MTU - Malý inženýr

 1.12.2020    -  " Švec a čert" - Nezávislé divadlo

7. 12. 2020  -    Mikulášská nadílka

17.12. 2020 -    "Veselé vánoční hody" - Lenka Hamajdová 

12.1.  2021  -     Duhové divadlo - ZRUŠENO

8.2.  2021    -    loutkové divadlo " Perníková chaloupka"

16.2. 2020   -     MTU - Stavitel mostů

18.2.2021    -     Karneval s Jájou notičkou u Berušek

 19.2. 2021  -     Varieté ADONIS

22.2.2021   -      Karneval s Jájou u Včeliček

  3.3.  2021 -      " Pohádka ze dvorku"  - Nezávislé divadlo

10.3.2021   -      " Krvinka" - vzdělávací pořad  se zdravotníky

15.3. 2021  -      MTU - Stavitel věží

16.3. 2021  -     " Co zaseješ, to sklidíš" - Markéta Javorová 

24.3. 2021   -     MTU - Malý projektant 

29.3. 2021   -    " Velikonoce" - divadlo Pod kloboukem

31.3.2021   -     Velikonoční výukový program s pohádkou

   7.4.2021   -    " Jája Notička"- hudební pořad

12.4. 2021   -    MTU - Malý vodohospodář

23. 4.2021   -   " Putování žáka Nezbedy" - divadlo Kůzle

27.4.2021    -     Čarodejnice Malča 

3.5.  2021    -     MTU - Malý energetik

   7.5.2021   -       " Noc v mateřské škole" / poplatek 50,- Kč/

13.5.2021   -     divadlo Harmonika

19.5.2021   -     " Malý záchranář" - kurz první pomoci pro mateřské školy

24.5. 2021   -    MTU - Malý zpracovatel odpadů

7.6.2021     -     " Den dětských radostí" - oslava MDD / maxiskluzavka, skákací hrad/

14.6..2021   -    MTU - Malý archeolog

 29.6.2021  -      Zahradní slavnost s pasováním předškoláků   + pohádka 

                                                                                

Modře  jsou označeny výchovné pořady, které jsou  součástí  jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Divadla a ostatní kulturní akce školy jsou hrazeny z kulturního fondu školy / příspěvek 1 500,- Kč za dítě na rok/.

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, pořípadě upřesněny  některé termíny. Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy. Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   

 HUDEBNĚ - POHYBOVÝ KROUŽEK

TERMÍN: vždy ve středu - začínáme 30.9.2020

CENA: 900,- Kč na pololetí  / 15 lekcí/ . Cena  jedné lekce 60,- Kč / 45 minut.

 

 

 

 PLAVÁNÍ - s ohledem na současnou koronavirovou situaci jsme ve spojení s plaveckou školou. Realizace kurzu je závislá na aktuální situaci. Rodiče budou včas informováni.

TERMÍN:  únor - květen 2021                   /  Floret Průhonice/

KONEČNÁ CENA:    

 Cena se skládá z: kurzovné  pro celou skupinu : 24 000,- Kč   / 15 lekcí/

                               doprava -  ............. 

Nevratnou zálohu ve výši  1 000,- Kč     přihlášené děti zaplatí nejpozději do  31.12.2020      na účet školy

Doplatek =   ......,-   Kč           prosíme uhradit v hotovosti nejpozději do  20.1.2021

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!). Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici/ copy, zasponkování a pod./. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

LOGOPEDIE -přesné podmínky budou dohodnuty v průběhu měsíce září

 

Menu

6. 5. Radoslav

Zítra: Stanislav

ÚSMĚVNÉ VÝROKY DĚTÍ najdete pod odkazem "Ze života MŠ"

Práce s dětmi je  krásná a nás , dospěláky, velice obohacuje - nedovolí nám zestárnout. S dětmi si užijeme hodně legrace. Přečtěte si, čím nás vaše děti baví.
smajlík 5.gif

 

Návštěvnost stránek

080971