Informace pro rodiče

Zaměstnanci MŠ:

Ředitelka:   Mgr. Vladimíra Chaloupková

Učitelky:     Julie Gutová / zástupce ředitele/

                   Petra Zahálková

                   Denisa Horníková DiS

                   Iveta Patáková                             

Kuchařka:   Jiřina Hladová

Školnice:     Monika Topolová

Uklízečka:   Iveta Musilová

Hospodářka a vedoucí školní jídelny: Simona Maxová 

   

Provozní doba MŠ :      7,00 hod - 17, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době: 7,00 -  8,00 hod. 

Čas pro vyzvedávání dětí po obědě: 12,30 - 12,45 hod.  

V době od 16,30 do 17,00 hod. jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.

Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovali dobu určenou k rannímu předávání dětí i formu odhlašování. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

Odhlašování dětí z docházky :  
Obědy odhlašujte prostřednictvím SMS zprávy na telefon:  725718329  Lesní třída - VČELIČKY

602653983 -  Luční třída - BERUŠKY

Odhlašování obědů:

U paní hospodářky Simony Maxové - simona.maxova@skolamodletice.cz , SMS na tel.: 602374378

V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda nejpozději den předem  do 12,00 hod.             V opačném případě bude dítěti oběd započítán.

 Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání:  8,00 - 12,00 hod.

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat.              Omluvu provádějte,prosím, z důvodu povinnosti evidence omluvenek, písemně na k tomu určeném e:mailu:
modletice-omluvenky@seznam.cz 

 

 

Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovali pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

 V případě přerušení provozu školy školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

      Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

 

Zápis do MŠ Modletice pro školní rok 2023/2024 

 Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin:    23.12.2022 - 31.12.2022

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:           

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

 Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2021/2022 je částka úplaty stanovena na 1000,- Kč.

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Bližší informace získáte u paní učitelky. Seznam nabízené literatury je k dispozici na webu  / boční lišta/.

 

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2022/2023.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Projekt " Hasičský den" - je organizován za spolupráce s místními dobrovolnými hasiči a vychází z akcí, které byly místními hasiči pro naše děti pořádány v předešlých dvou letech.

Projekt " Ostrov šťastného života "- cílem tohoto projektu je upevnit u dětí základní kulturně-společenské návyky, podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi, učit děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti, umět respektovat druhého a vytvářet u dětí pozitivní vztah k životu, přírodě a společnosti.    

 Projekt " Nešlap, nelámej, ale ochraňuj" - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Chraň své zdraví" - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Radostně spolu" - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček.

Projekt " Malá technická univerzita" - cílem projektu je vytváření a rozvíjení polytechnických dovedností dětí. Projekt je pro svou náročnost určen pouze starším dětem ze třídy Včeliček a je hrazen z peněz přidělených do rozpočtu školy zřizovatelem.

Projekt " Abychom se domluvili" - cílem projektu je zvýšit kvalitu jazykového projevu dětí v naší mateřské škole do takové míry, aby do základní školy odcházely děti s minimem řečových vad a dětem z cizojazyčných rodin zprostředkovat  možnost intenzivního seznamování s českým jazykem.

Projekt " My se vody nebojíme" - cílem projektu je pod vedením odborných instruktorů plavání naučit děti vody se nebát, orientovat se ve vodě, vytvořit u dětí základy plavání ale zároveň si k vodě vytvořit i jistý respekt.

Projekt " Koukají na nás správně" - ve spolupráci se společností Prima Vizus škola zprostředkovává každoročně vyšetření zraku dětí.

Projekt " Hravá angličtina"- cílem tohoto projektu je přirozené, nenásilné seznamování dětí s cizím jazykem v průběhu her a běžných denních činností.

 

 Plánované akce školy

 

26.9.2022 -     Třídní schůzka od 17h Včeliček i Berušek v každé třídě zvlášť

27.9. 2022 -    Divadlo Kasperle  "O holčičce, která zlobila"

5.10. 2022 -    Nezávislé divadlo- "Pohádky z mechu a kapradí"

6.10.2022-      Den s Modletickými hasiči

11.10. 2022-     MTU- "Stavitel města"

17.10. 2022-   Pepíno Knap- "Budulínek"

20. 10.2022-  " Zoubky"

24.10.2022-    Vánoční fotografování dětí

11.11. 2022-     MTU- "Malý architekt"

7.11. 2022-     Divadlo Harmonika- "O Princezně Písničce"

24.11. 2022-   Divadlo Kůzle- "Cukrové tintilimintili"

2.12. 2022-     Divadlo Ančí a Fančí- "Pohádka + Mikulášská nadílka"

9.12. 2022-     Dobře naladěné divadlo- "Čas zázraků"

12.12. 2022-   MTU- "Malý inženýr"

15.12. 2022    Lenka Hamajdová - "Vánoce přicházejí"

20.12.2022-    Vánoční kouzel. představení- "Kouzlíme pod stromečkem"

9.1. 2023-       MTU- "Malý projektant"

25.1. 2023-     Kašpárkovo loutkové divadlo- "Drak a princezna Julinka"

30.1. 2023-     MTU- "Stavitel mostů"

31.1. 2023-     Karneval s Gábinou a Katkou

21.2. 2023-     Divadlo Kasperle- "Kašpárkova dobrodružství"

1.3. 2023-       Nezávislé divadlo- "Povídání o pejskovi a kočičce"

6.3. 2023-       MTU- "Stavitel věží"

15.3. 2023-     Varieté Adonis 

3.4. 2023-       Divadlo Úsměv- "Velikonoční koláčky"

3.4. 2023-       MTU- "Malý vodohospodář"

5.4.2023 -       "Staročeské Velikonoce" 

17.4. 2023-     Pepíno Knap- "Kašpárek a prasátko"

24.4. 2023-    MTU- "Malý energetik"

3.5. 2023-      Divadlo Harmonika- "O vodníku Řešátkovi"

12.5.2023-     Divadlo Kůzle- "O princezně, která chtěla všechno hned"

22.5. 2023-    MTU- "Malý zpracovatel odpadů"

1.6. 2023-      Oslava MDD s Honzou Krejčíkem 

8.6.2023-     Lenka Hamajdová- "Kamarádi ze Zoo"

12.6. 2023-    MTU- "Malý archeolog"

28.6.2023-     Pasování předškoláků- Nezávislé divadlo od 16h

 

 

 

 

 

 

Modře  jsou označeny výchovné a vzdělávací pořady, které jsou  součástí  jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Divadla a ostatní kulturní akce školy jsou hrazeny z kulturního fondu školy / příspěvek 1 500,- Kč za dítě na rok/.

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, popřípadě upřesněny  některé termíny. Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy. Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   

 

 PLAVÁNÍ   / Floret Průhonice/

TERMÍN:  1.2.2022 - 31.5.2022 / celkem 17 lekcí, 8.2.2022 z důvodu jarních prázdnin neplaveme/                  /  Floret Průhonice/

KONEČNÁ CENA:    

 Cena se skládá z: kurzovné  pro celou skupinu : 27 200,- Kč   / 17 lekcí/

                                doprava -  cca 2000,- Kč jeden výjezd

Nevratnou zálohu ve výši  1300,- Kč  přihlášené děti zaplatí v hotovosti nejpozději do  21.1.2022     

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky, pantofle do bazénu a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!). Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici/ copy, zasponkování a pod./. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

LOGOPEDIE - každá lichá středa v měsíci .

 

Menu

5. 10. Eliška

Zítra: Hanuš

Vývěska

 

 

TÉMA  podle ŠVP

 "Barvy podzimu"

Podzimní strom.gif

 

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Virtuální prohlídka

JÍDELNÍČEK

 

Jídelníček 3.-7.10.2022

 

 

 

 

 Alergeny

 smajlici-ke-stazeni-1610.gif

 Školské poradenské zařízení.docx

 

Rodičovská knihovnička.pdf

 kasp.jpg

Povinně zveřejňované informace.docx

 

 

Fulltextové vyhledávání

ÚSMĚVNÉ VÝROKY DĚTÍ najdete pod odkazem "Ze života MŠ"

Práce s dětmi je  krásná a nás , dospěláky, velice obohacuje - nedovolí nám zestárnout. S dětmi si užijeme hodně legrace. Přečtěte si, čím nás vaše děti baví.
smajlík 5.gif

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27
Divadlo Kasperle
28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

104502